stop przemocy Przemoc domowa: to wszystkie jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny , a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu psychicznym lub fizycznym, a także wywołujące cierpienia, krzywdy moralne u osób, dotkniętych przemocą

Przemoc jest:
1.zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby doznającej przemocy,
2. w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą; ofiara jest słabsza, sprawca jest silniejszy,
3. sprawca wykorzystuje swoją przewagę i narusza podstawowe prawa ofiary,
4. u osoby doznającej przemocy, zdarza się, że jej życie i zdrowie są zagrożone.

Rodzaje przemocy:
1. FIZYCZNA ( np. popychanie, szarpanie, bicie, policzkowanie)
2. PSYCHICZNA (poniżanie, wyśmiewanie, zawstydzanie, grożenie, wyzywanie, kontrolowanie)
3. SEKSUALNA (np. zmuszanie do współżycia lub innych zachowań seksualnych)
4. EKONOMICZNA (np. zabieranie pieniędzy, nie łożenie na utrzymanie, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodzin)
5. ZANIEDBANIE - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich  (np. pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie.

Cykle przemocy:
1. Faza narastania napięcia ( pojawia się co raz więcej sytuacji konfliktowych oraz wyczuwalny wzrost napięcia  u osoby stosującej przemoc:  jest drażliwy, każdy drobiazg wyprowadza go z równowagi, jest ciągle spięty i poirytowany, swoje emocje wyładowuje na osobie bliskiej: może ją poniżać, krytykować; sprawia wrażenie, jakby nie panował nad swoim gniewem;  każdy szczegół jest dobrym pretekstem do wszczęcia konfliktu i awantury; energia ofiary skoncentrowana jest na wszystkich możliwych działaniach, które pozwolą jej uniknąć kolejnej awantury)
2. Faza ostrej przemocy  ( sprawca staje się gwałtowny, wpada w furię; zachowanie jego staje się nieprzewidywalne;  dochodzi do eksplozji zachowań agresywnych, które mogą objawiać się biciem, kopaniem, grożeniem  bronią, duszeniem; można zaobserwować również silne natężenie agresji słownej; może się zdarzyć, że życie i zdrowie ofiary staje się poważnie zagrożone)
3. Faza miesiąca miodowego (sprawca przeprasza, czuje skruchę, zaczyna zachowywać się tak jak ofiara sobie tego życzy, jednak faza miodowego miesiąca mija i znowu pojawia się faza narastania napięcia, przez co dochodzi do zamknięcia się cyklu przemocy.
Cykle takie mogą trwać przez wiele lat, przy czym zwykle skracają się fazy "miodowego miesiąca", wydłużają i bardziej dramatycznie przebiegają fazy narastania napięcia i gwałtownej przemocy. Po pewnym czasie faza miodowego miesiąca zanika całkowicie i pozostają tylko dwie fazy.

PAMIĘTAJ PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM!

Zgodnie z art. 207 § 1 k.k. znęcanie się fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat /ścigane z urzędu/.

 ZGŁOŚ PRZEMOC!!!