INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĄ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym zachęca rodziny do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  • opiece i wychowaniu dziecka,
  • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:

  • organizowanie czasu wolnego dzieciom,
  • wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
  • pomoc w nauce,
  • wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji konieczności: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

Co należy wiedzieć / zrobić?
• Złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym,
• Zgodzić się na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego (w celu sprawdzenia czy rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą),
• Uzyskać pozytywną opinię kierownika ośrodka pomocy społecznej,
• Podpisać umowę, która określi m. in. zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielanego wsparcia rodzinie.

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny spierającej, gdy:
• Członek rodziny został skazany za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
• Członek rodziny nie wypełnia obowiązku alimentacyjnego,
• Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską,
• Ma problemy opiekuńczo – wychowawcze z własnymi dziećmi,
• W rodzinie występuje problem alkoholowy lub inne uzależnienia, zaburzenia lub choroba psychiczna,
• Nie ma stałego źródła utrzymania.