W dniu 01.03.2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miastków Kościelny, której przedmiotem jest realizacja zadania:
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu Gmina Miastków Kościelny otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 18 513,00 zł.
Celem Programu
jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki  wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

 1. Adresaci Programu: 
  Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
  2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu.

Gmina Miastków Kościelny na podstawie otrzymanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego planuje w edycji 2024 objąć pomocą opieki wytchnieniowej 3 opiekunów, w tym:
• 2 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
• 1 opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem do 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności z zaznaczonym pkt 7 i 8 w orzeczeniu.
Zaplanowano zrealizowanie 363 godzin usług opieki wytchnieniowej oraz zatrudnienie 3 opiekunów.
Za realizację usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu uczestnicy nie ponoszą odpłatności.

 plakat FS

informacja podpisanie umowy AOON 2024


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ogłasza
nabór do Programu
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu.

 Adresatami programu są osoby:
legitymuje się orzeczeniem o:
- znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
- traktowanym na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.);
- w przypadku dzieci do 16. roku życia orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Usługi w ramach Programu są bezpłatne i polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
  wystawy);

 Osoby zainteresowane wsparciem w ramach Programu proszone są o złożenie poniżej umieszczonych dokumentów wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i dostarczenie ich do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym ul. Rynek 6, pokój nr 3, za pośrednictwem skrzynki Epuap /GopsMK/SkrytkaESP lub wysłać za pośrednictwem operatorów pocztowych do dnia 26 lutego 2024 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka).

Z Programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie Gminy Miastków Kościelny.

                                                                                                                                     Kierownik
                                                                                                              Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                           w Miastkowie Kościelnym
                                                                                                                              /-/ Beata Pazura

 

Załączniki:
Pobierz plik (Program-aoon-jst-edycja-2024-2.pdf)Program-aoon-jst-edycja-2024-2.pdf[ ]284 kB2024-02-14 10:00
Pobierz plik (Regulamin AOON edycja 2024 Gmina Miastków kościelny.pdf)Regulamin AOON edycja 2024 Gmina Miastków kościelny.pdf[ ]586 kB2024-02-14 10:10
Pobierz plik (Załącznik 1.pdf)Załącznik 1.pdf[ ]324 kB2024-02-14 10:01
Pobierz plik (Załącznik 2.pdf)Załącznik 2.pdf[ ]331 kB2024-02-14 10:01
Pobierz plik (Załącznik 3.pdf)Załącznik 3.pdf[ ]423 kB2024-02-14 10:01
Pobierz plik (Załącznik 5.pdf)Załącznik 5.pdf[ ]435 kB2024-02-14 10:01
Pobierz plik (Załącznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo(3).pdf)Załącznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo(3).pdf[ ]541 kB2024-02-14 10:15
Pobierz plik (Załącznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgłoszenia(3).pdf)Załącznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgłoszenia(3).pdf[ ]609 kB2024-02-14 10:00