Szanowni Państwo !
Od dnia 3 listopada 2020 r. wejście główne do Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym czynne jest dla Interesantów GOPS.
Interesanci przyjmowani są pojedynczo.
Interesanci GOPS nie są przyjmowani w Biurze Podawczym Urzędu Gminy.

 W związku  z prowadzeniem działań zmierzających do minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Interesantów oraz pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym wprowadza się do odwołania następujące ograniczenia w sposobie obsługi Interesantów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym:

1.     Ogranicza się bezpośrednią obsługę Interesantów.

2.     Dopuszcza się możliwość bezpośredniej obsługi Interesantów w siedzibie Ośrodka, przy czym obsługa ta możliwa jest jedynie w specjalnie wyznaczonym ku temu miejscu – korytarz Urzędu Gminy Miastków Kościelny – główne wejście do budynku.

 3.     W wyjątkowych sytuacjach  i szczególnie uzasadnionych obsługa Interesanta może nastąpić w pomieszczeniu Urzędu Gminy Miastków Kościelny znajdującym się przy biurze podawczym - po uzyskaniu zgody Kierownika lub pracownika prowadzącego sprawę.

 4.     Dopuszczalna liczba Interesantów przebywających w tym samym czasie
w pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na stanowisko obsługi. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci do 13. roku życia, o
soby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie, osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, osoby wymagającej pomocy tłumacza oraz innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

       5.  Wprowadzony zostaje zakaz swobodnego wstępu Interesantów do pozostałych pomieszczeń Ośrodka, przy czym zakaz ten nie dotyczy spraw, w których osobista wizyta w w/w pomieszczeniach pozostaje konieczna, a jej termin został wcześniej uzgodniony z pracownikiem prowadzącym sprawę.

 6.     W celu uniknięcia oczekiwania na załatwienie sprawy wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny bezpośrednio z pracownikiem, którego dana sprawa dotyczy.

 7.     Zaleca się załatwianie spraw przy wykorzystaniu możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub też po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Ośrodka poprzez wrzucenie dokumentu do urny znajdującej się w biurze podawczym Urzędu Gminy Miastków Kościelny (wejście od strony parkingu).

 8.     Zaleca się składanie wniosków o świadczenia oraz na Kartę Dużej Rodziny poprzez portal informacyjno – usługowy Emp@tia.

 9.     Poza sytuacjami wyjątkowymi i szczególnie uzasadnionymi wypłata świadczeń powinna następować w formie bezgotówkowej.

 10.  Interesanci oraz pracownicy Ośrodka zobowiązani są do zachowania wymogów bezpieczeństwa, wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczących profilaktyki zapobieganiu zakażeniu koronawirusem.

 11.  Zabrania się wchodzenia do budynku Urzędu Gminy Interesantów Ośrodka, którzy mają objawy chorobowe COVID-19 (kaszel, duszności, gorączka utrata węchu / smaku); są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych; w ciągu ostatnich 10 dni mieli kontakt z osoba zakażoną COVID-19 lub mieli bliski kontakt z osobą objętą kwarantanną.

 12.  Interesanci zobowiązani są do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk (płyn udostępniony przy stanowisku obsługi). Istnieje możliwość udostępnienia maseczki przez Ośrodek.

 13.  Interesanci, którzy korzystają z możliwości bezpośredniej obsługi w Ośrodku  zobowiązani są do zachowania odległości od innych osób wynoszącej co najmniej 1,5 – 2 metry.

 14.  Pracownicy socjalni wychodzą w teren tylko w przypadku wizyt kontrolnych, interwencji, w sytuacjach gdy w celu załatwienia sprawy wizyta w środowisku rodziny jest niezbędna.

 15.  Asystent rodziny pracę z rodziną prowadzi telefonicznie. Gdy sytuacja rodziny wymaga pracy w środowisku rodziny, a telefoniczne wsparcie asystenta nie wystarcza, dopuszcza się wizyty  asystenta w środowisku rodziny.