W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Miastków Kościelny do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I, współfinansowanego z dotacji celowej budżetu państwa, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym prowadzi rozeznanie potrzeb seniorów w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w formie usług sąsiedzkich.
Adresatami programu będą seniorzy, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Celem Modułu I Programu jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.
Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach tego Modułu obejmą swoim zakresem pomoc
w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi sąsiedzkie świadczone będą w zależności od potrzeb osoby starszej.
Pomoc w formie usług sąsiedzkich opiera się na umowie (umowa zlecenie) między gminą a sąsiadem w sprawie opieki nad osobą potrzebującą pomocy.
Osoby spełniające wymogi Programu i zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym, ul. Rynek 6 (pokój nr 1 lub 3), pod numerem telefonu 25/7511288, 512933066, 516548409.