Zdrowia, Pogody Ducha i Radości
z okazji zbli
żających się
Ś
wiąt Wielkiej Nocy
życzy
Kierownik GOPS w Miastkowie Ko
ścielnym wraz z Pracownikami