U W A G A !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym  w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem na wnioski do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023, zaprasza osoby zainteresowane tą formą wsparcia o zgłaszanie takiej potrzeby do  Ośrodka Pomocy Społecznej - do 8 listopada 2022 r.

Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i aplikowanie o środki finansowe na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Adresatami wsparcia są:

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub,

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej orz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1.    posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

2.    posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

3.    wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym (zlecenie – umowy cywilnoprawne, umowy o pracę).

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

UCZESTNIK PROGRAMU ZA USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ NIE PONOSI ODPŁATNOŚCI

Karty zgłoszenia do Programu można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym do dnia 08.11.2022 r.

- osobiście w siedzibie Ośrodka

 - e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 - za pośrednictwem platformy e-PUAP;

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina składa wniosek na środki finansowe z Programu do wojewody  w terminie do dnia 10 listopada 2022 r.