WNIOSKI NA DODATEK WĘGLOWY
KOMU BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁ?

Dodatek węglowy – jako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe
  o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla

WARUNEK KONIECZNY:
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

KOMU NIE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁ?
Dodatek węglowy nie będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, które skorzystało z wcześniejszego mechanizmu wsparcia, jaki został przewidziany w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477), tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  albo

 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
  w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

KWOTA DODATKU:

Dodatek węglowy będzie wynosił 3000 zł i będzie przyznawany jednorazowo.

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692)

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. 2022 r. poz. 1712)

 

Załączniki:
Pobierz plik (INFORMACJA DO WNIOSKU.docx)INFORMACJA DO WNIOSKU.docx[ ]12 kB2022-08-19 06:45
Pobierz plik (Klauzula informacyjna DW.pdf)Klauzula informacyjna DW.pdf[ ]430 kB2022-08-18 08:39
Pobierz plik (Wniosek_o_dodatek_węglowy.pdf)Wniosek_o_dodatek_węglowy.pdf[ ]216 kB2022-08-18 08:39